POZIV NA DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“  Vukovarsko srijemske- županije,  broj 4/13, 14/13, 5/17   ), s a z i v a m

 

 

2. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,

koja će se održati 30. lipnja  2017. u 19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik  od 12. lipnaj 2017. god.
  2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Tovarnik za lipanj-prosinac 2017.
  3. Donošenje Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Tovarnik
  4. Donošenje  Odluke o porezima Općine Tovarnik
  5. Donošenje  pravilnika o jednostavnoj nabavi
  6. Donošenje Odluke o sufinanciranju postdiplomskih studija
  7. DonošenjeOdluka vezanih za provedbu katastarske izmjere u k.o. Ilača
  8. razno

 

 

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG  VIJEĆA

                                                                 
                                                                            Dubravko
Blašković

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka  1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti  ( Službeni vjesnik
vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati  zainteresirana javnost  ( najviše pet ( 5 ) osoba  koje  prve prijave  svoj dolazak )  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj mobitela  098 629 867 ( predsjednik vijeća )

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i članova općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Tovarnik za lipanj-prosinac 2017. 23.06.2017 49.5kb
2 Prijedlog odluke o osnivanju savjeta mladih 23.06.2017 81kb
3 Prijedlog odluke o porezima Općine Tovarnik 23.06.2017 52.5kb
4 Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi 23.06.2017 114kb
5 prijedlog odluke o sufinanciranju postdiplomskih studija 23.06.2017 20.3kb
6 Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 23.06.2017 40kb