Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2017. godini

KLASA:007-01/17-01/09

URBROJ:2188/12-03/01-17-2

Tovarnik, 6. veljače 2017.

 

 

Javni
natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna
Općine Tovarnik u 2017. godini

 

 

 (1) Načelnica Općine Tovarnik poziva udruge građana da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u
2017. godini (dalje u tekstu: Natječaj).

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 

Ø  Prioriteno područje 1-projekti i programi  udruga za rad u kulturi

Ø  Prioriteno područje 2- projekti i programi  udruga za rad u sportu

Ø  Prioriteno područje 3- projekti i programi  braniteljskih udruga

Ø  prioritetno područje 4- projekti i programi  karitativnih udruga i udruga za rad u
području socijalne skrbi

 

(3) Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 606.000, 00 kuna (slovima: šestošest tisuća kuna)

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna (slovima: osamdeset tisuća kuna)

 

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana a završava 8. ožujka 2017. godine.

 

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri projekta u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više
projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području koje se financira ovim
Natječajem, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Tovarnik te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve
doprinose i plaćen porez

 

(6) Kako se boduju  prijave  i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2017. godini.

 

(7) Kriteriji za ocjenu prijavljenih programa i projekata   su navedeni u uputama za prijavitelje

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Tovarnik  http://www.opcina-tovarnik.hr


 

(9) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

 

OPĆINA TOVARNIK

A. G. MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

„Javni natječaj za
financiranje programa i projekata udruga građana

iz Proračuna Općine
Tovarnik u 2017. godini-ne otvarati-uz naznaku prioritenog područja“

 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2017. godini.

 

 

(10) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

(11)
Postupak za sprečavanje sukoba interesa:
Postojanje sukoba interesa očituje se u tome da pojedinac koji sudjeluje uodlučivanju o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja ili ocjenjivanjumn kvalitete projektnih prijava ima osobno on ili član njegove obitelji  ( bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj, zaposlenik, član, član upravnog/izvršnog tijela ili čelnik prijavitelja niti bilo kojeg drugog pravnog subjekta povezanog na bilo koji način s tim prijaviteljem (partnerski odnos u provedbi projekta ili sl.)) u odnosu na spomenutog prijavitelja ( udrugu ) bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes a na uštrb javnog interesa. U slučaju nastanka
okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti objektivnost i nepristranost ili ugroziti načelo izbjegavanja sukoba interesa, član povjerenstva je dužan osobno zatražiti izuzeće ili će ga se odlukom nadležnog tijela izuzeti iz članstva povjerenstva u odnosu na predmetni postupak dodjele financijskih sredstava. Svi članovi povjerenstava potpisom Izjave o nepristranosti i povjerljivosti (Obrazac A10) potvrđuju da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavitelje, a lažno davanje izjave može biti podložno materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

 

(12) Udruge kojima nisu odobrena sredstva imaju pravu prigovora načelnici Općine u roku 8 dana od dana primitka obavijesti.

 

(13) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj  mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

 

 

 

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

 

Ruža V. Šijaković, oec.

 

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za 2017. god. namjenjenih financiranju programa i projekata udruga na području Općine Tovarnik 06.02.2017 61kb
2 javni natječaj za udruge 2017. g. 06.02.2017 56.5kb
3 Upute za prijavitelje 06.02.2017 142.5kb
4 obrazac B1- obrazac opisa projekta/programa 06.02.2017 196kb
5 obrazac B2- obrazac proračuna projekta/programa 06.02.2017 57kb
6 obrazac B3-obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 06.02.2017 38kb
7 obrazac B4-obrazac izjave o partnerstvu 06.02.2017 38kb
8 obrazac B7-obrazac izjave o financiranim projektima/programima 06.02.2017 45kb
9 obrazac B10-obrazac ugovora o financiranju projekta/programa 06.02.2017 179kb
10 obrazac C2-obrazac opisnog izvještaja projekta/programa 06.02.2017 118kb
11 obrazac C3-obrazac financijskog izvještaja projekta/programa 06.02.2017 91kb