POZIV NA 24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“  Vukovarsko srijemske- županije,  broj 4/13, 14/13  ), s az i v a m

 

 

24. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,

kojaće se održati 20. prosinca  2016. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanjezapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik  od 1. prosinca  2016.
 2. Donošenjetrećih Izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2016. te izmjena i dopuna plana razvojnih programa i ostalih programa koji su doneseni uz proračun
 3. Donošenje proračuna Općine Tovarnik za 2017. god., projekcija 2018-2019  i  Plana razvojnih programa te pripadajućih programa kako slijedi:
  1. programa gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture za2017. g. u sastavu kojega je program gradnje objekata za gospodarenje otpadom za 2017.
  2. program održavanja objekata i  uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g
  3. programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. g
  4. programa utroška sredstava  ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. g
  5. programa utroška sredstava  ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017.g
  6. programa utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u državnom vlasništvu za 2017. g.
  7. socijalni program za 2017. g.
  8. program javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba  civilnoga društva za2017. g.
 4. Donošenje odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.
 5. Donošenje izmjena i dopuna programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2016. g.
 6.  Donošenje program potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2017. g.
 7. Donošenje procjene ugroženosti od požara za područje Općine Tovarnik
 8.  Donošenje Plana zaštite od požara za područje Općine Tovarnik
 9.  Donošenje analize  stanja sustava civilne zaštite na područjuOpćine Tovarnik u 2016. g.
 10. Donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2017. g.
 11. Rješavanje o zahtjevu Mate Pavličića
 12. razno

 

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Marinko Beljo

                                                                   

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka  1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti  ( Službeni vjesnik
vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati  zainteresirana javnost  ( najviše pet ( 5 ) osoba  koje 
prve prijave  svoj dolazak )  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj mobitela  099 218 52 07 ( predsjednik vijeća )