JAVNA NABAVA

PROFIL KUPCA

PODATCI O NARUČITELJU

 

Naziv: Općina Tovarnik

Sjedište: Tovarnik, A. G. Matoša 2

OIB: 38906942564

Telefon: 032/524-023

Telefaks: 032/524-022

URL: www.opcina-tovarnik.com

 

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

 

Naziv: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Adresa: A. G. Matoša 2, Tovarnik

Telefon: 032/550 947

e-mail: opcinatovarnik@gmail.com

 

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PLAN JAVNE NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili  poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim  stranicama. 

TEHNIČKE KONZULTACIJE

Općina Tovarnik, temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i  informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u  vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,   koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi  dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i  transparentnosti.

tehničke konzultacije u 2017. godini

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u 2017. god.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj  nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije  promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Tovarnik, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne  novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije,  kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za  odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija,  primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i  provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja,  zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

JAVNA NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj  nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne  nabave.

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na temelju kojih se provode  postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00  kuna i nabava radova do 500.000,00 kuna, postupci u tijeku, završeni  postupci, registri postupaka nabave i sklopljenih ugovora i  narudžbenica.

pravilnik o jednostavnoj nabavi

registar ugovora i narudžbenica sklopljenih u postupku bagatelne nabave u 2016. god.

registar ugovora i narudžbenica sklopljeni u postupku jednostavne nabave u 2017. god.