Zbrinjavanje otpada

1. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

1.2. KONTAKT PODATCI KONCESIONARA, TVRTKE EKO-FLOR PLUS d.o.o.

3. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE