POSLOVNIK OPĆINE TOVARNIK

 „Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-03/13

URBROJ: 2188/12-04-13-1

Tovarnik, 20.03.2013.

 

Temeljem čl. 32. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije br.12/09 ) i čl. 33. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01 –

vjerodostojno tumačenje,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i

144/12) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 24. sjednici održanoj

dana 20.03.2013., d o n o s i 

 

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TOVARNIK

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća,
ostvarivanja prava, obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i

dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način

rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,

sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja

od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Tovarnik

 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u

rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom

predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna

većina članova Općinskog vijeća.

 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava

prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je

više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske

„Lijepa naša domovino“

 

Članak 3.

Nakon izvješća Mandatnog komisije o provedenim izborima vijećnici polažu

prisegu.

 

Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine

Tovarnik obavljati savjesno i odgovorno, i da će se u svom radu držati Ustava

Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tovarnik te ću se zauzimati za

svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Tovarnik“

 

Predsjedatelj nakon pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik

nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara „Prisežem“

 

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje predsjedatelju odnosno

predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik

vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika polaže prisegu na prvoj

sjednici na kojoj je nazočan.

 

 

 

Članak 4.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika

zamjenjuje zamjenik vijećnika.

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat

prestao ili mu miruje a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj

kandidacijske liste

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka

zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička

stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke

stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka

ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste.

 

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom

dogovoru obavijestiti nadležni upravni odjel.

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.

 

Članak 5.

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Općinskog vijeća, članova

Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Općinskog

vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda

konstituirajuće sjednice.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

Članak 6.

Prava i dužnosti vijećnika propisani su Statutom Općine Tovarnik.

 

Članak 7.

Pročelnik nadležnog upravnog odjela Općine Tovarnik, ili osoba koju on

odredi, dužan je vijećniku pružiti obavijest i uvide u materijal o temama koje

su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice

Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a  i druge obavijesti koje su mu

kao vijećniku potrebne.

 

Vijećnik može zatražiti obavijest i objašnjenja od predsjednika Općinskog

vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

 

 

Članak 8.

Nadležni upravni odjel Općine Tovarnik  dužan je pružiti pomoć vijećniku u

obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on donosi, u

obavljanju poslova i zadataka a koje mu je povjerilo radno tijelo

Općinskog vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za

pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog

vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti ili objašnjenja radi

potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju

funkcije vijećnika.

 

Članak 9.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj

pripadnosti te Klub nezavisnih vijećnika.

 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika

Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju

prostorni i drugi tehnički uvjeti  za rad ( prostorije za sjednice, prijepis,

umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

IV.  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA

       OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Članak 10.

Vijeće ima predsjednika  i dva potpredsjednika.

 

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.

 

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz redova predstavničke većine,

a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen

potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog

samo za jednog kandidata.

 

Članak 11.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno

za svakog kandidata.

 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika  niti

jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim

kandidatima se ponavlja .

 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više

od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata

koji su dobili najviše glasova.

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima

se ponavlja.

 

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu

većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

 

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje

potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegova odsutnosti

ili spriječenosti.

 

Članak 12.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća  propisana su Statutom

Općine Tovarnik  i ovim Poslovnikom.

 

Članak 13.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački

kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

 

Članak 14.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice

Općinskog vijeća pomaže pročelnik nadležnog  upravnog odjela
Općine Tovarnik

 

Pročelnik nadležnog  upravnog odjela Općine Tovarnik  ima pravo i obvezu

biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća.

 

V. RADNA TIJELA

Članak 15.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:

Mandatna komisija,

Komisija  za izbor i imenovanja,

Komisija  za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Komisija  za proračun i financije,

Komisija za prigovor i pritužbe

 

Djelokrug rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka  utvrđen je Statutom.

 

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, Općinsko vijeće

posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka

iz djelokruga Općinskog vijeća.

 

Članovi radnih tijela mogu biti i osobe koji nisu  članovi Općinskog vijeća.

 

Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između vijećnika, a o

prijedlogu kandidata za predsjednike i članove radnih tijela glasuje se u

cjelini.

 

 

Članak 16.

Mandatnu komisiju  čine predsjednik i dva člana.

 

Mandatna komisija  bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz
redova vijećnika.

 

Članak 17.

Komisiju  za izbor i imenovanja čine predsjednik i četiri člana.

 

Komisija  za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća

u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

 

Članak 18.

Komisiju   za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  čine predsjednik

i četiri  člana.

 

 

Članak  19.

Komisija  za proračun i financije ima predsjednika i četiri   člana.

 

Članak 20.

Komisiju za prigovor i pritužbe čine predsjednik i dva člana

 

Članak 21.

Sazivanje sjednica radnih tijela pisanim putem vrši predsjednik radnog

tijela, na način da odredi vrijeme, mjesto i dnevni red sjednice te poziv

dostavi članovima radnog tijela

 

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu

članovi tih radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče Općine

Tovarnik i web stranici Općine Tovarnik

 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a

odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta,
općinskog načelnika i Općinsko vijeće.

 

 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

Članak 22.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika na prvoj sjednici

Općinskog vijeća polažu prisegu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg sadržaja:

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika/zamjenika

načelnika  Općine Tovarnik obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u

svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine

Tovarnik te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske

i Općine Tovarnik».

 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva

pojedinačno općinskog načelnika i zamjenika, a općinski načelnik i

zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i

izgovaraju: «Prisežem» te pristupaju i potpisuju izjavu o prisezi.

 

Članak 23.

Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

 

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su

po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

 

Članak 24.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela

Općinskog vijeća, sudjeluje  njihovom radu, iznosi stajališta načelnika,

daje obavijesti i stručna mišljenja te obavještava općinskog načelnika o

stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili

radno tijelo može, smatra li se da je prisutnost izvjestitelja nužna, 

raspravuo toj temi prekinuti ili odgoditi.

 

Članak 25.

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici

radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju općinskog načelnika i

izvjestitelje najkasnije jedan dan prije dana održavanja sjednice.

 

 

Članak 26.

Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog načelnika

propisan je zakonom i  Statutom Općine Tovarnik

 

 

VII. AKTI VIJEĆA I POSTUPAK ZA NJIHOVO DONOŠENJE

 

Članak 27.

Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenim zakonom,

Statutom  i ovim Poslovnikom, izvršavajući poslove iz svog djelokruga rada,

odluke, planove, preporuke, zaključke, zaključni račun odnosno godišnji

obračun, rješenja te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih općih

akata Općinskog vijeća.

 

Akte u pravilu potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, odnosno osoba

koja je predsjedavala sjednicom Općinskog vijeća na kojoj ja akt usvojen.

 

Članak 28.

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća, stavlja se pečat

Općinskog vijeća

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva

se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici

Općinskog vijeća.

 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

 

Članak 29.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i
razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u
Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i na službenim web

stranicama Općine

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se nadležni upravni odjel
Općine Tovarnik.

 

 

Članak 30.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub
vijećnika, općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

 

Članak 31.

Prijedlog za donošenje odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu
sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika zatražiti će od predlagatelja
da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog
Poslovnika.

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak

akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim

Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od

poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen

Općinskom vijeću.

 

Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na

općinskom vijeću, može se ponovo staviti na dnevni red po isteku roka od 3

mjeseca, osim ako Općinsko vijeća ne odluči drukčije

 

Članak 32.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta,

tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz

prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija ili pisano

obrazloženje.

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku

rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko

obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu

danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja

na snagu.

 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati

objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim

amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

 

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije
predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost.

 

Članak 33.

Prije rasprave o prijedlogu Odluke na sjednici Općinskog vijeća prijedlog

razmatra radno tijelo u čijem djelovanju su pitanja koja se utvrđuju

odlukom.

 

Kad razmotri prijedlog Odluke nadležno radno tijelo podnosi izvješće

Općinskom vijeću sa stavovima, prijedlozima i primjedbama iznesenim

tijekom njegova razmatranja.

 

Izvješće radnih tijela upućuje se predsjedniku Vijeća koji ga dostavlja

predlagatelju Odluke, svim vijećnicima te načelniku ako on nije predlagač.

 

 

 

Članak 34.

Rasprava o prijedlogu Odluke u Vijeću obuhvaća uvodno izlaganje

predlagatelja, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih

tijela, raspravu o podnesenim amandmanima i donošenje Odluke.

 

Članak 35.

Predlagatelj Odluke, odnosno njegov predstavnik, može na početku

rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje te obrazloženje prijedloga.

 

Predlagatelj Odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati

objašnjenja, iznositi svoje mišljenje i izjašnjavati se o podnesenim

amandmanima i primjedbama. Načelnik odnosno njegov predstavnik 

može tražiti riječ u tijeku rasprave o Odluci i kad načelnik nije

predlagatelj, a ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela.

 

Članak 36.

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu

u pisanom obliku, kao amandman, uz obrazloženje - najkasnije dan

prije održavanja sjednice.

 

Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt,

amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim

izmjenama i dopunama.

 

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća a predsjednik vijeća ga dostavlja

vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku ukoliko on nije predlagatelj.

 

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz čl. 30.

Ovog  Poslovnika

 

Članak 37.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može

podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

 

Načelnik, odnosno njegov predstavnik, može do zaključenja rasprave

podnositi amandmane i na prijedlog akata i kada nije predlagatelj.

 

Članak 38.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili

odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može

odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno

vremena za pripremu prije odlučivanja.

 

Iz razloga navedenih u stavku 1. Ovog članka, glasovanje o

amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Načelnik, neovisno o

tome jeli on predlagatelj

 

 

Članak 39.

O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i Načelnik, neovisno

da li je predlagatelj akta ili ne.

 

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom

rasprave ili neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim

amandmanima.

 

 

 

 

Članak 40.

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom

konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

- Ako ga je podnio predlagatelj akta

- Ako ga je podnijela komisija za statut, poslovnik i
  normativnu djelatnost i s njim se suglasio predlagatelj akta

- Ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njim se
  suglasio predlagatelj akta

 

 

Članak 41.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio Načelnik, o  amandmanima na

prijedlog s kojim se nije suglasio Načelnik, se glasuje odvojeno

 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni

dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

 

 

Članak 42.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članka konačnog

prijedloga akta  na koji se odnose.

 

Ako je amandman podnio predlagatelj Odluke ili ako se predlagatelj

sa njim složio isti je sastavni dio Odluke te se o njemu ne glasuje.

 

Ako je na jedan članak prijedloga akta  podneseno više amandmana

najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog

rješenja i prema tom kriteriju dalje  o ostalim amandmanima.

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje

se o donošenju akta

 

Članak 43.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka

kojima se određuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat

će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti

prijedloge  odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća

redoslijedom kojima su dostavljeni.

 

Članak 44.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može

trajati najduže deset  minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog

prostornog plana petnaest minuta.

 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti duže trajanje

uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

 

 

VIII. DONOŠENJE AKATA PO HITNO POSTUPKU

 

Članak 45.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to

zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta

u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani

rokovi u čl. 31. ovog Poslovnika.

 

Uz prijedlog  da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog

akta, a  ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku

od 1/3 vijećnika

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se

predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja

sjednice Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se

akt donese po hitnom postupku vijećnicima te Načelniku ako on nije

predlagatelj

 

 

Članka 46.

Kad se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje

bez rasprave o opravdanost razloga za hitan postupak i uvrštavanja u

dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu 

 

Članak 47.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku  mogu se podnositi

amandmani do zaključenja rasprave

 

O postupku s amandmanima iz st. 1. Ovog članka primjenjuju se odredbe

ovog poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u

redovnom postupku

 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG

      OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE

 

Članak 48.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske

godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi

Općinski načelnik  kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima

propisanim zakonom.

 

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon

glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

 

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine

za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje,

Komisija za proračun i financije ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo

predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

 

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o

privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike

Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog

načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje privremene izbore sukladno

posebnom zakonu.

 

Članak 49.

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se većinom

glasova svih vijećnika.

 

 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Članak 50.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Načelniku, zamjeniku

načelnika, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova

iz njihovog djelokruga

 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja

dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika

Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja a svako

postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja

vijećničkih pitanja ima i klub vijećnika s tim da može postaviti samo jedno

pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to

nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati

odgovor na samoj sjednici.

Odgovor može trajati najviše pet minuta.

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može tražiti dostavu pisanog

odgovora.

Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

 

Općinski načelnik, zamjenik te pročelnik dostavljaju pisani odgovor

vijećniku posredovanjem Predsjednika vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća

upućuje pisani odgovor svim vijećnicima

 

Članak 51.

Pitanja koja vijećnici postavljaju Načelniku, zamjeniku odnosno

pročelniku upravnog odjela kao i odgovori na ta pitanja moraju biti jasni,

precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera koje se

odnose na postavljeno pitanje

 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog

Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to te ga

pozvati da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika,

Predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi

kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika

 

Članak 52.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu

tajnu, načelnik, zamjenik odnosno pročelnik može predložiti da se 

odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez

prisutnosti javnosti ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji

djelokrug rada je to pitanje.

 

Članak 53.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog

vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.
Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od

dvije minute.

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik

Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo

postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje

ili postaviti dopunsko pitanje.

 

 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

Članak 54.

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama

Statuta Općine Tovarnik

 

Članak 55.

Prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika o pojedinim

pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina

vijećnika. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od

svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća

općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 

formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

 

Članak 56.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na

dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon

primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od

dana primitka.

 

Članak 57.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća

ima pravo na sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

 

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na

podneseni prijedlog.

 

Članak 58.

Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko vijeće može

završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za

podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključaka kojim se

od općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

 

Članak 59.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog

načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o

prijedlogu.

 

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen,

prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može

se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana kada je

Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za

traženje izvješća od općinskog načelnika.

 

 

XII. RED NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice

 

Članak 60.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po

potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog

vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na

prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka

zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od

vijećnika odnosno Općinskog načelnika.

 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz

stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku

od 8 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog

vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i

područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan

u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

 

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4., i 5. ovog članka

mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i 6. ovog članka

smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

 

Članak 61.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u

izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

 

Poziv na sjednicu sa materijalima koje se odnose na prijedlog dnevnog

reda dostavlja se vijećnicima 5 dana prije održavanje sjednice. Samo iz

opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

 

Poziv i materijal za sjednicu se može dostaviti i elektroničkim putem.

 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za

sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima,

općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, pročelniku

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, kao i drugim osobama

koje odredi predsjednik Vijeća.

 

 

2. Dnevni red

 

Članak 62.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog

vijeća u pozivu za sjednicu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan

ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu

Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

 

Dnevni red sjednice utvrđuje se u pravilu na početku sjednice

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni

predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet 

izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopunu dnevnog reda, vijećnicima

se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

 

Prije  glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo

prijedlog obrazložiti.

 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu

da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim

predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

 

Dnevni red  se usvaja većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog

Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

 

 

Članak 63.

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinim

predmetu utvrđenog dnevnog reda.

 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može 
odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom
slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda

sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet

 

Članak 64.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno

podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Općinskog vijeća

na način propisan člankom 31. ovog Poslovnika prije proteka roka od 3

mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

 

 

3. predsjedanje i sudjelovanje

 

Članak 65.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća a u

njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, prvi potpredsjednik

 

Ukoliko niti potpredsjednici vijeća nisu nazočni sjednici Općinskog vijeća,

sjednicom predsjedava član kojeg  odredi vijeće.

 

Članak 66.

U radu i odlučivanju na sjednici vijeća imaju pravo sudjelovati svi vijećnici.

 

Članak 67.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik

Općinskog vijeća.

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od

predsjednika Općinskog vijeća.

 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik

Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili

spriječen u svom govoru.

 

 

Članak 68.

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu

kojem su se prijavili.

 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog

dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog

vijećnika ne može trajati duže od 3 minute.

 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o

povredi poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik

nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici

bez rasprave.

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je

netočno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji zahtjeva

objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ lim završi govor ovoga koji

je to izazvao.  Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak

odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od

dvije minute.

 

 

Članak 69.

Red na sjednici osigurava predsjednik.

 

Za provedbu reda na sjednici predsjednik može izreći mjere;

opomenu, oduzimanje riječi i isključivanje sa sjednice.

 

Ako predsjednik ne može održati red  na sjednici, odredit će se

kratak prekid sjednice.

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema

utvrđenom dnevnom redu.

 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije

dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način

ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje

sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će

ga opomenuti.

 

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg

mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti

riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 6. ovog

članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen

sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

 

 

Članak 70.

Na sjednici Općinskog vijeća može se odlučiti da govornik o

istoj temi može govoriti samo jedanput.

 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta

 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da

pojedini vijećnik može govoriti i dulje

 

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor

u skladu s ovim Poslovnikom, mogu ponovo zatražiti riječ i tada

mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome jesu li ranije

govorili o toj temi

 

4. tijek  sjednice

 

Članak 71.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik

Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika

 

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, o tome obavještava

predsjednika Općinskog vijeća ili pročelnika nadležnog  upravnog odjela.

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan

broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan

i sat.

 

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice

utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

 

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti

i u tijeku sjednice, na zahtjev 1/3 vijećnika

 

 

5. Odlučivanje

 

Članka 72.

 

Za donošenje akata   na sjednici Općinskog vijeća, potrebno je da je nazočna

većina vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drukčije određeno

 

 

Članak 73.

Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog

vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.

 

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

-         Statut Općine,

-         Poslovnik Općinskog vijeća

-         proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-         odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
          potpredsjednika vijeća,

-         odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz
          samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Tovarnik.

-         Prostorni plan Općine Tovarnik, te druge planove
          prostornog uređenje (detaljne planove i sl.).

 

 

 

Članak 74.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je

Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

 

O prijedlogu Odluke ili drugog akta glasuje se poslije zaključenja rasprave.

 

 

6. Glasovanje

 

Članak 75.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se o

nekom pitanju glasuje tajno.

 

Javnoglasovanje provodi se dizanjem ruke.

 

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća

prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim , tko je „protiv“

prijedloga, odnosno jeli se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su

bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se

izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se „za“ ili „protiv“.

 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o

amandmanu za njegovo prihvaćenje izjasni manje od polovice nazočnih

vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je

amandman odbijen.

 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava pročelnik Jedinstvenog upravnog

odjela ili osoba koju on ovlasti.

 

Članak 76.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja.

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik

Općinskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljivanje

rezultata glasovanja.

 

Članak 77.

 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine,
boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

 

Na glasačkom listiću, prezimena kandidata navedena su abecednim redom,

a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

 

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti

postavljeno jasno i precizno,a glasuje se „za“, „protiv“ i „uzdržan“

 

Glasačke listiće priprema Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

 

Predsjednik Općinsko vijeća može odrediti i određeni broje vijećnika koji će

mu pomagati  kod tajnog glasovanja.

 

Članak 78.

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u

provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

 

Članak 79.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme

novih glasačkih listića. Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom

kao i prvo glasovanje.

 

Članak 80.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem, i to osobno.

 

Nevažeći je nepopunjeni listić, listić na kojemu su dopisana nova imena,

odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa

sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na

kojemu je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

 

Članak 81.

Nakon štos su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je

predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi

se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

 

Rezultata glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.

 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti

službenika i vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj

sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

 

 

XIII.  IZBORI I IMENOVANJA

 

Članak 82.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava

Općinsko vijeće na način i u postupku propisani Statutom Općine i

ovim Poslovnikom.

 

Članak 83.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku

Općinskog vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za

koje ih on ovlasti.

 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje

ga prvi potpredsjednik, a ako je i on spriječen zamjenjuje ga drugi

potpredsjednik.

 

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik

ima prava i dužnosti predsjednika.

 

 

Članak 84.

Na prijedlog Komisije  za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine

vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i

potpredsjednika Općinskog vijeća. Prijedlog se dostavlja predsjedniku

Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje

prijedloga, uz potreban broj potpisa vijećnika.

 

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo

očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku osam dana od dostave

prijedloga

 

Predsjednikn Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni

red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku

od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i

oba potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju

obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja Odluke, ako

odlukom o razrješenju nije drukčije određeno.

 

 

Članak 85.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku.

Dužnost im prestaje danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu

podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana

podnošenja ostavke.

 

Članak 86.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća,

a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Općinskog

vijeća koji je prvi izabran ima sva prava i dužnosti predsjednika

dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke

o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

 

XIV. ZAPISNICI

 

Članak 87.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice ( vrijeme, mjesto,

nazočnost i odsutnost vijećnika),  o prijedlozima iznijetima na

sjednici, o sudjelovanja na raspravi  te o donesenim odlukama.

 

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

 

Članak 88.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na

dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

 

O osnovanosti primjedbe ne zapisnik odlučuje se na sjednici

bez rasprave.

 

Ako se primjedba prihvati, izvršit će u zapisniku odgovarajuća

izmjena.

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u

kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene,

smatra se usvojenim.

 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik

koji vodi zapisnik.

 

Izvornike zapisnika sjednice vijeća čuva nadležni  upravni odjel

Članak 89.

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke

sjednice čuva Jedinstveni upravni odjel.

 

Jedinstveni upravni odjel je dužno omogućiti vijećniku , na njegov

zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

 

 

XV. JAVNOST RADA

Članak 90.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu

pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice

(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i drugo).

 

Ukoliko je broj osoba koji prati rad Općinskog vijeća veći od broja

raspoloživih mjesta., predsjednik Općinskog vijeća određuje broj

osoba  koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo može odlučiti da sjednicu ili

pojedini dio sjednice održe bez nazočnosti javnosti.

 

Odluku o održavanju sjednice ili dijela sjednice bez nazočnosti

javnosti Općinsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika Općinskog

vijeća, predsjednika radnog tijela, načelnika ili najmanje 1/3 vijećnika,

bez rasprave.

 

Kada se sjednica održava bez nazočnosti javnosti, o radu sjednice ili

dijela sjednice s kojeg je javnost bila isključena, javnost se

obavješćuje putem službenog priopćenja  za javnost.

 ) Službeno priopćenje za javnost daje
predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

 

U radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava

javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na službenim web

stranicama Općine

 

Najava održavanja sjednice, materijali za sjednicu, donesene

Odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog vijeća objavljuju se na

službenim web stranicama Općine.

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji su u skladu

s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o

rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati

službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja,

o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

 

XVI. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 91.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će

se  Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik

Općinskog vijeća Općine Tovarnik  ( Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije br.11/09 )

 

 

 

 

                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                           
                                                               Stipo Mijić

 

 

 


 

 

„Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 14/13

 

               

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA:021-05/13-03/13

URBROJ:2188/12-04-13-2

Tovarnik, 02.08.2013.

 

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi («NN» RH br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),

članka 31. st. 1. alineje 2 i članka 96. st. 1. Statuta Općine

Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko -srijemske županije

br.04/13) Općinsko vijeće Općine Tovarnik  na svojoj 2.sjednici

održanoj dana 02.08.2013. d o n o s i

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik

 

 

 

Članak 1.

U članku 10. st.3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik

riječi „bira se“ zamjenjuju se riječima „biraju se“ te se iza njih

dodaju riječi „u pravilu“, tako da nakon izmjene i dopune glasi:

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz reda

predstavničke većine , a drugi  potpredsjednik iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a bit će

objavljena u Službenom vjesniku  Vukovarsko - srijemske

županije.

 

 

 

 

                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

 

                                                          Marinko Beljo