STATUT OPĆINE TOVARNIK

„Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/13

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:021-05/13-03/12

URBROJ: 2188/12-04-13-1

Tovarnik, 20.03.2013.

 

Temeljem čl. 32. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije br.12/09 ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj

24. sjednici održanoj dana 20.03.2013., d o n o s i

 

STATUT OPĆINE TOVARNIK

 

 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine

Tovarnik, njezina službena obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojstvo, ovlasti i

način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog

sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u

pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad

javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza

Općine Tovarnik ( dalje u tekstu: Općina ).

                                                      

Članak 2.

 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire

utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici

Hrvatskoj.

 

U sastavu Općine su sljedeća naselja: Tovarnik i Ilača.

 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom

zakonom.

                

 

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

 

Sjedište Općine je u Tovarniku, A.G.Matoša 2.

 

 

 II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

 

Članak 4.

 

Općina ima grb i zastavu.

 

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Tovarnik i izražava

pripadnost Općini Tovarnik.

 

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i

dostojanstvo Općine.

 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom

općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom

 

Članak 5.

 

Grb Općine Tovarnik je povijesni grb naselja Tovarnik.

 

Grb Općine Tovarnik čini modri štit, lemeš, zublje, kosa i pšenične vlati.

 

 

Članak 6.

 

Zastava Općine Tovarnik je pravokutnog oblika, sa četiri jednaka zlatno-žuta

i tri bijela polja, naizmjenično raspoređena sa početnim zlatno-žutim poljem.

U sredini zastave je grb općine Tovarnik

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

 

Članak 7.

 

Dan Općine Tovarnik je 13. 06.(lipanj) koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

 

 

 III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 8.

 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos

od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe

ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i

unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture,

zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

 

1. Počasni građanin Općine Tovarnik.

2. Nagrada Općine Tovarnik za životno djelo

3. Nagrada Općine Tovarnik

4. Zahvalnica Općine Tovarnik

 

 

Članak 10.

 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te

tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom

odlukom Općinskog vijeća.

 

 IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

      ( REGIONALNE) JEDINICE

 

Članak 11.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i

kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim

jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom

i međunarodnim ugovorima.

 

 

Članak 12.

 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da

postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za

njezino razvijanje.

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji

uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 13.

 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja,

memorandum ili sl.).

 

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u

službenom glasilu Općine.

 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 14.

 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog

djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe

samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

 

Članak 15.

 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima

se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom

dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 

-       uređenje naselja i stanovanje,

-       prostorno i urbanističko planiranje,

-       komunalno gospodarstvo,

-       brigu o djeci,

-       socijalnu skrb,

-       primarnu zdravstvenu zaštitu,

-       odgoj i osnovno obrazovanje,

-       kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

-       zaštitu potrošača,

-       zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-       protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-       promet na svom području te

-       ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim

zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se

uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa

zakonom i ovim Statutom.

        

Članak 16.

 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta

organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više

jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog

upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički

organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka

donosi Općinsko vijeće , temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o

osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način

upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga

pitanja od značenja za to tijelo.

 

Članak 17.

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine,

čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na županiju Vukovarsko

- srijemsku.

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine

posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

 

 VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA

       U ODLUČIVANJU

 

Članak 18.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima

putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom

i ovim Statutom.

 

Članak 19.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni

Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga

Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o

promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1.

ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti:

-       jedna trećina članova Općinskog vijeća,

-       općinski načelnik,

-       većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i

-       najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

 

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova

predstavničkog tijela, općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na

području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom

prijedlogu te ako prijedlog prihvati,donijeti odluku o raspisivanju

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova

predstavničkog tijela.

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće

je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8

dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma

ispravan, Općinsko vijeće će raspisatireferendum u roku od 30 dana od

dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

 

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog

djelokruga.

 

Članak 20.

 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum

se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i

njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača

upisanih u popis birača Općine.

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne

podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis

birača.

 

Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u

roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma

ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od

dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika

i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili

ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju

redovni izbori za načelnika.

 

Odluka o opozivu općinskog načelnika, i njihovog zamjenika koji je izabran

zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila

većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3

ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini.

 

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika

i njegova zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata

referenduma, a Vlada RH imenuje povjerenika Vlade Rh za obavljanje

poslova iz nadležnosti Načelnika.

 

Članak 21.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje

referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se

odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači

odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,

referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima

će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 22.

 

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području

Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u

popis birača.

 

Članak 23.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. stavka 1. ovog

Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom

referendumu.

 

Članak 24.

 

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu

podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, koje provodi središnje tijelo

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu

 

Članak 25.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg

akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima

određenim zakonom.

 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti

najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga

članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

 

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti

mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno

dostaviti Općinskom vijeću.

 

Članak 26.

 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od

dana donošenja odluke iz članka 25. stavka 3. ovoga Statuta.

 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost

najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije

područje je sazvan zbor građana.

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose

većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 27.

 

Građani   imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog

akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako

prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača

Općine.

 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3

mjeseca od primitka prijedloga.

 

Članak 28.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad

tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih

u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili

izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik

upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja

predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više

prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem

sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s

predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

 

VII. TIJELA OPĆINE TOVARNIK

 

Članak 29.

 

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 30.

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave

koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge

poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno utvrđeno tijelo nadležno za

obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se

odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su

Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog

načelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi

nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Članak 31.

 

Općinsko vijeće:

-       donosi Statut Općine,

-       donosi Poslovnik o radu,

-       donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku

         gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-       donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-       usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-       donosi odluku o privremenom financiranju,

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te

         raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna

         vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih

         u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i

         otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju

         ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi

         1.000.000 kuna,

-        donosi odluku o promjeni granice Općine,

-        uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-        donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i

          načinu provođenja ocjenjivanja,

-       osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge

         pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,

         komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-       daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko

         zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

-       donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim

         jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i

         zakonom,

-       raspisuje lokalni referendum,

-       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog

        vijeća,

-       bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-       odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

-       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih

         priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-       imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim

        Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug

        zakonom i podzakonskim aktima.

 

     U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća

     preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene,

     kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Tovarnik. O

     preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj

     sljedećoj sjednici          

 

 

 

Članak 32.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju

većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

 

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine a

drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino

obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i

potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci

Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

-       zastupa Općinsko vijeće,

-       saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-       predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-       upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani

        postupak,

-       brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-       održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-       usklađuje rad radnih tijela,

-       potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

-       brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

-       brine se o zaštiti prava vijećnika i

-       obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom

        Općinskog vijeća.

 

Predsjednik općinskog vijeća dostavlja Statut, poslovnik, proračun i druge

Opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz

zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode općinskom

načelniku

 

Članak 34.

 

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost ostvaruju pripadnici

srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima

nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

 

 

 

 

Članak 35.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri

godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja

na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju izbora.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje

do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim

izborima.

 

Članak 36.

 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne

prima plaću.

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom

Općinskog vijeća.

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 37.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-       ako podnese ostavku, koja je zaprimljena najkasnije tri dana

        prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena

        kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

        danom dostave pisane ostavke;

-       ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta

        poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

-       ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu

        kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom

        pravomoćnosti presude;

-       ako mu prestane prebivalište s područja Općine Tovarnik,

        danom prestanka prebivališta,

-       ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka

        državljanstva i

-       smrću.

 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države

članice EU, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva

 

Članak 38.

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja

je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog

tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u

skladu s odredbama zakona.

 

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti

o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje

mirovati protekom tog roka

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem

dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog

vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive

dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja

pisanog zahtjeva.

 

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani

zahtjev iz st. 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih

razloga

 

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga,

podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća a mirovanje

mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima

o dostavi propisanima Zakonom o općem upravnom postupku sukladno

zakonu.

 

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a

vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave

pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u

tijeku trajanja mandata.

 

Članak 39.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 

-       sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;

-       raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom

         redu sjednice Vijeća;

-       predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i

        podnositi amandmane na prijedloge akata;

-       postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;

-       postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog

        načelnika;

-       sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na

         njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati;

-       tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika

        od upravnih tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove

        stručne i tehničke usluge

-       uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost

 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način,

zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama

Općinskog vijeća.

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u

skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog

Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 40.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja,

sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti

vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća,

djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja

akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje

građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog

ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te

predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih

dužnosti.

 

1.1. RADNA TIJELA

 

 

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 

-       Komisija za izbor i imenovanja,

-       Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-       Mandatna komisija,

-       Komisija za proračun i financije

-       Komisija za prigovor i pritužbe

 

Članak 42.

 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

 

-       izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog

        vijeća,

-       izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-       imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom

        i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-       propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad

        u Općinskom vijeću.

 

Članak 43.

 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

 

-       predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

-       predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno

        Poslovnika Općinskog vijeća,

-       razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi

        Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i

        pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome

        daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-       obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Članak 44.

Mandatna komisija:

 

-       na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o

        provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih

        vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog

        povjerenstva o provedenim izborima,

-       obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na

        vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih

        počinju obavljati vijećničku dužnost,

-       obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po

        sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o

        mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o

        zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati

        vijećničku dužnost,

-       obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 

Članak 45.

 

Komisija za Proračun i financije:

Komisija za Proračun i financije raspravlja o Proračunu i financijama

Općine, zauzima stavove, te daje mišljenje o pitanjima koja se odnose:

 

-       općinski proračun i godišnji obračun proračuna

-       porezni sustav i poreznu politiku

-       stanje o prihodima i rashodima Općine

-       ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog poslovanja.

 

 

 

Članak 46.

 

Komisija za prigovore i pritužbe:

Komisija za prigovore i pritužbe građana raspravlja o podnesenim

prigovorima i pritužbama građana na zaposlene u Općini Tovarnik te o

drugim uočenim nepravilnostima, te predlaže određene mjere za otklanjanje

uočenih nepravilnosti.

 

Članak 47.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati

druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih

pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih

akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom

redu Općinskog vijeća.

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko

vijeće posebnim odlukama.

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Članak 48.

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

 

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine a počinje prvog radnog dana

koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana

koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog

načelnika.

 

Općinski načelnik:

 

-       priprema prijedloge općih akata;

-       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;

-       utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;

-       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima

        Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima

        Općinskog vijeća;

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine i

        raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne

        prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini

        koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju

        pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom

        imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000 kuna, općinski

        načelnik može odlučivati najviše do milijun kuna a ako je taj

        iznos manji od 70.000,00 kn općinski načelnik može odlučivati

        do 70.000,00 kn. stjecanje i otuđivanje nekretnine i pokretnine

        te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u

        proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;

-       upravlja prihodima i rashodima Općine;

-       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu

        proračuna Općine;

-       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama

        u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o

        davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač

        grad

-       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;

-       imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;

-       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;

-       imenuje i razrješava predstavnike općine u tijelima javnih

        ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih

        društava u kojima Općina ima udjele ili dionice, i drugih pravnih

        osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije

        drukčije određeno

-       utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;

-       predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune

        na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i

        pravnih osoba;

-       razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;

-       obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda

        za gospodarenje nekretninama

-       imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju

        natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;

-       sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju

        natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju

        ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;

-       daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih

        usluga;

-       do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću

         izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne

         infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne

         infrastrukture za prethodnu godinu;

-       provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj

        ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu

        Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o

        poslovnim prostorima;

-       donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području

        Općine;

-       organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o

        uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje

        zaštite od požara;

-       usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u

        obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno

        poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;          

-       nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom

        djelokrugu i poslovima državne uprave;

-       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni

        predlagatelji;

-       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te

-       obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima

za zaduživanje iz stavka 3. Alineje 8. ovog članka tromjesečno, do 10. u

mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3.

Alineje 12. Općinskom vijeću u roku 8 dana od dana donošenja i objavljuje

se u Službenom glasniku.

 

 

Članak 49.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova

koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih

tijela Općine.

 

Članak 50.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje

izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće

godine.

 

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog

načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u

roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži

izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60

dana od dana primitka zahtjeva.

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno

podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog

izvješća o istom pitanju.

 

Članak 51.

 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 

-       ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća u

        roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom

        povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća

        da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni

        uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski

        načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika

        ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji i

        dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta

-       ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni

        da je taj aktom u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim

        aktom koje je donijelo Općinsko vijeće.

 

Članak 52.

 

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnost.

 

Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju

dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom

dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom

mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja

akata i sl.

 

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga

povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo

obavljanje.

 

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan

pridržavati se uputa općinskog načelnika.

 

Članak 53.

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati

profesionalno ili volonterski.

 

 

Članak 54.

 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

-       danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi

        propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-       danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne

        sposobnosti,

-       danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na

        bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-       danom prestanka prebivališta na području Općine,

-       danom prestanka hrvatskog državljanstva i

-       smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka

dvije godine mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog odjela

nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti

Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog

općinskog načelnika.

 

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1.

ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog

načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik

općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim

 

Članak 55.

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan

člankom 20. ovoga Statuta.

 

 

 VIII. OSTAVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

     

   Članak 56.

 

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Tovarnik sudjeluju u javnom životu

i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i

predstavnika nacionalnih manjina.

 

 

Članak 57.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Tovarnik imaju pravo:

-       predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja

        nacionalnih manjina u Općini, uključujući davanje prijedloga

        općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu

        manjinu;

-       isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine;

-       biti obaviješteni o svakom pitanju o kojemu će raspravljati radno

        tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Tovarnik

 

Članak 58.

 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća

nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih

za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se

uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

 

Članak 59.

 

Na području Općine Tovarnik, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo

koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine

 

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i

zastavu Općine Tovarnik isticati na poslovnim zgradama u kojima

nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za

nacionalnu manjinu

 

Članak 60.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe

upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine, i to:

-       u sastavu svojih pečata i žigova

-       u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju

        sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-       u zaglavljima službenih akata koje donose

 

 

Članak 61.

 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi

himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine

 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se

izvodi himna Republike Hrvatske

              

 Članak 62.

 

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih

udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja

nacionalnog i kulturnog identiteta.

 

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika

nacionalne manjine.

 

 

 

Članak 63.

 

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na svoje predstavnike u

Općinskom vijeću, sukladno svojoj zastupljenosti u ukupnom broju

stanovništva općine, u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih

manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

 

 

 

IX. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 64.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih

zakonom i ovim Statutom  te obavljanje poslova državne uprave koji su
zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

 

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom

Općinskog vijeća.

 

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja

imenuje općinski načelnik.

 

Članak 65.

 

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru

provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju

propisane mjere.

 

Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje

nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.

 

Članak 66.

 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

 

 

X. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 67.

 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje

poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se

zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

 

Članak 68.

 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 67. ovoga Statuta

osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih

pravnih osoba.

 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina

osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik.

 

Članak 69.

 

Obavljanje određenih djelatnosti općina može povjeriti drugim pravnim i

fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji

 

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 70.

 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne

samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana

u odlučivanju o lokalnim poslovima.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih

manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu,

na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom

odlukom Općinskog vijeća.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 71.

 

Mjesni odbori na području Općine su: mjesni odbor Tovarnik  ( za naselje

Tovarnik ) i mjesni odbor  Ilača  ( za naselje Ilača )

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom

Općinskog vijeća.

 

Članak 72.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana

upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog

odbora, organizacije i udruge građana  sa sjedištem na području Općine te

općinski načelnik.

 

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili njihove

organizacije ili udruženja, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom

načelniku.

 

Članak 73.

 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je

li prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim

Statutom.

 

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani

način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti,

obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni

prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je

dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 74.

 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju

(imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište

pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu

mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina

financiranja mjesnog odbora.

 

 

Članak 75.

 

Tijela mjesnog odbora su:

-        vijeće mjesnog odbora i

-        predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

 

Članak 76.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora

koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na

vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje

mjesnog odbora.

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje

dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom

Općinskog vijeća.

 

Članak 77.

 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od

30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u

roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog

odbora.

 

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne

može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 78.

 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika 
mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora s predsjednikom ima:

5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 stanovnika

7 članova u mjesnom odboru koji ima  preko 1000 stanovnika

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji

ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 79.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova,

većinom glasova svih članova , na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću

mjesnog odbora.

 

 

 

Članak 80.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila

mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji

obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim

Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

 

Članak 81.

 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi

o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih

akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području

mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u

oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba

na svom području.

 

Članak 82.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja,

sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza

i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti

predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od

značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 83.

 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi

Općinsko vijeće te pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba.

 

Članak 84.

 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za

rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati

zborove građana.

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini

zasebnu cjelinu.

 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora

kojeg odredi vijeće.

 

 

 

Članak 85.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju

upravna tijela Općine.

 

Članak 86.

 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog

odbora i općinski načelnik.

 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz

prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži 

promjena područja.

 

Članak 87.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

 

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora

općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo

krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene

mu poslove.

 

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE OPĆINE TOVARNIK

 

Članak 88.

        

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini

Tovarnik, čine imovinu Općine Tovarnik.

 

Članak 89.

 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s

odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

 

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte

glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

 

Članak 90.

 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga

slobodno raspolaže.

 

Prihodi Općine
su:

-       općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu

        sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

-       prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
        vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,

-       prihodi od koncesija,

-       novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše

        Općina u skladu sa zakonom,

-       udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za

        decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-       sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom

         proračunu i

-       drugi prihodi određeni zakonom.

 

 

Članak 91.

 

Procjena godišnjih prihoda  i primitaka te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka

Općine iskazuju se u proračunu Općine.

 

Svi prihodi i primici  proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu
i iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

 

Svi rashodi i izdatci  proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i
uravnoteženi s prihodima i primicima

 

Članak 92.

 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku

godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja

a završava 31. prosinca.

 

 

 

Članak 93.

 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i

u rokovima propisanim zakonom.

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti

u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom

financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za

razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 94.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi

utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem

predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po

postupku propisanom za donošenje proračuna.

 

Članak 95.

 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

 

Zakonitost, svrhovitost  i pravodobnost korištenja proračunskih
sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 

XIII. AKTI OPĆINE

 

Članak 96.

 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko

vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna,

odluke i druge opće akte.         

 

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava

o pojedinačnim stvarima.

 

 

Članak 97.

 

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke,

pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili

općim aktom Općinskog vijeća

 

Članak 98.

 

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 99.

 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća  na

način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad

zakonitošću rada upravnih tijela

 

 

Članak 100.

 

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose

pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima

fizičkih i pravnih osoba. ( upravne stvari )

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno

odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko

srijemske županije ili pokrenuti upravni spor.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona

o općem upravnom postupku i drugih propisa.

 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i

pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona,

povjerene javne ovlasti.

 

Članak 101.

 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u

samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Načelnik obavljaju nadležna

središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno

posebnom zakonu                        

 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru

samoupravnog djelokruga obavlja ured državne uprave u Vukovarsko

srijemskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u

svojem djelokrugu.

 

Članka 102.

 

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se

poslovnikom općinskog vijeća

 

Članak 103.

 

Opći akti se prije nego stupe na snagu objavljuju u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske
županije.

 

Opći akti stupa  na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim

ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa

na snagu prvog dana nakon objave.

 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje

 

 

 

 

XIV. JAVNOST RADA

 

Članak 104.

 

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

 

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća

u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 105.

 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-       javnim održavanjem sjednica

-       objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom

         vjesniku Vukovarsko srijemske županije  i na internetskim

        stranicama Općine.

-       Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja

 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

-        održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije

-        objavljivanjem općih akata i drugih akata
         općinskog načelnika u službenom vjesniku VSŽ i

         na internetskim stranicama Općine.

-       Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja

 

Javnost rada upravnih tijela
Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija
na internetskim stranicama Općine.

 

 

XV.SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak  106.

 

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih

dužnosti uređen je posebnim zakonom

 

Članak 107.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim

dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprečavanje sukoba

interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti

 

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 108.

 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika

Općinskog vijeća, općinski načelnik  i  Komisija za Statut, Poslovnik i

normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti

raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se

pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može

ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest

mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 109.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine ("Službeni

Vjesnik VSŽ" broj 12/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta

i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

 

Članak 110.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u  Službenom

Vjesniku Vukovarsko-srijemske županije

 

Članak 37.  Stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja RH Europskoj

uniji

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Tovarnik

("Službeni Vjesnik  VSŽ", broj 12/09).

 

 

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                           
                                                                              Stipo Mijić

 

 

 


 

 

 „Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 14/13

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA:021-05/13-03/12

URBROJ:2188/12-04-13-2

Tovarnik, 02.08.2013.

 

Temeljem članka 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi («NN» RH br. 33/01, 60/01-

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11 i 144/12), članka 31. st. 1. alineja 1. i članka 96. st. 1.

Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko -srijemske

županije br.04/13), Općinsko vijeće Općine Tovarnik  na svojoj

2.sjednici održanoj dana 02.08.2013. d o n o s i

 

 

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik

 

 

Članak 1.

 

U članku 32. st.2. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik

Vukovarsko-srijemske županije 4/13) iza riječi „biraju se“

dodaju se  riječi  „ u pravilu“, tako da nakon dopune glasi:

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz reda

predstavničke većine, a drugi  potpredsjednik iz reda

predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a bit će

objavljena u Službenom vjesniku  Vukovarsko - srijemske

županije.

 

 

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

 

                                                                           Marinko Beljo